پايان نامه حفظ و بازگرداني هويت و ارزش هاي اصيل بافت كهن نمونه موردي ميدان بهارستان تهران

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته معماری

تذكر: فايل pdf است. اما عكس ها و نقشه ها همه به صورت jpg و جداگانه مي باشد

چکیده:

با توجه به معضلات بافتهای فرسوده و اهمیت مرمت این بافتها در این طرح سعی شده است که این گونه بافتها شناخته شده و نحوه مداخله در این بافتها تعیین می شود.

جهت ارائه بهتر این گزارش پیشینه مرمت و نمونه های داخلی و جهانی این اقدامات بیان شده است.

هدف این طرح بازگرداندن وحفظ هویت و ارزشها ی اصیل بافتهای کهن و معرفی یک روش هماهنگ در مواجه با فرآیند نوسازی شهری است که برای نمونه بافت پیرامون میدان بهارستان انتخاب شده و معیارهای بافتهای فرسوده در آن مورد بررسی قرارگرفت.

در این پهنه بافتهای فرسوده از نظرکالبدی و فعالیتی تعیین شده و پهنه های نیازمند مداخلات بهسازی،بهسازی و نوسازی،نوسازی و بازسازی مشخص مشخص شده است.

 

کلید واژه ها:مرمت،معیارهای مرمت،بافت فرسوده،معیار کالبدی ،معیار محتوایی

 

فهرست مطالب:

1.فصل اول:بافت هاي فرسوده.……………………………………………… 1

 1-2عوامل اصلی در رویارویی با بافت های شهری فرسوده…………...……….…………........3

 1-2-1گونه بافت……....…………………….………….…………………………….    3

1-2-2 گونه مداخله……..…….….…...………………………………………….......    4

1-2-3 مرجع مداخله.....….………….….…..………………………………...……….   4

1-2-4 مستندات تاريخي……..…….…….…………………………………………….4

1-3 تعاريف……....…..…….………………………………………………………....4

1-3-1 گونه هاي بافتهاي فرسوده…….…..…...…....………………………………...4

1-3-2 بافتهاي داراي ميراث هاي شهري..…..….…………….……………………...4

1-3-3 بافت هاي شهري(فاقد ميراث شهري)....…...….….……………….………………..4

1-3-4 بافتهاي حاشيه اي سكونتگاه هاي غير رسمي.......4

1-3-5 گونه هاي مداخله........................................5

1-3-6 مراجع قانوني.............................................5

1-3-7 زمينه مداخله.............................................5

1-3-8 بستر مداخله..............................................5

فصل دوم.:مرمت و مرمت شهري................9

1-2 مرمت و مرمت شهري  ......................................10

2-1-1 بهسازي..10

2-1-1-1«بازیافت»(recupration)......................10

2-1-1-2«مراقبت،جلوگیری و ضمانت»(Preservation).............................................10

2-1-1-3«حمایت»(protection) ..........................10

2-1-1-4«استحکام بخشی»(consolidation)..........10

2-1-1-5«توان بخشی»(rehabilitation)................10

2-1-2 نوسازي....12

2-1-2-1«تجدید حیات»(Revitalization)..............12

2-1-2-2«انطباق،به روز کردن»(Adaptation):..........12

2-1-2-3«تبدیل،دگرگونی»(Conversion):.............12

2-1-2-4«حفاظت»(Conservation).....................12

2-1-2-5«نو شدن»(Renewal):............................12

2-1-2-6«احیا»(Restoration)............................12

2-1-2-7«تعمیر»(Repair)...................................12

2-1-3بازسازي....14

2-1-3-1«تخریب»(Demolition)..........................14

2-1-3-2«پاکسازی،آواربرداری»(Clearance)...........14

2-1-3-3«دوباره سازی»(Rebuilding)...................14

2-2نظريه پردازان مرمت شهري................................16

2-3 تجربيات جهاني مرمت شهري..............................16

فصل سوم:زمینه های تاریخی مرمت و بررسی 2 نمونه موردی در ایران..................22

1-3 گذري تحليلي بر شكل گيري و روند تحول ،اهداف و مفاد قطعنامه هاي مرمتي از آتن تا قطعنامه آمستردام............23

3-1-1معاهده لاهه(1954).................................... 25

3-1-2توصیه نامه یونسکو.......................................26

3-1-3 اجلاس پاریس............................................27

3-1-4کنگره رم  ..27

3-1-5معاهده پاریس.............................................. 28

3-1-6 بيانيه ي روتنبرگ.........................................28

3-1-7معاهده ي حفظ ميراث و فرهنگ جهاني.................29

3-1-8شوراي اروپا ( 1975)             .............................29

3-1-9قطعنامه آمستردام..........................................29

3-2 بررسي تطبيقي اقدامات مرمت شهري در محورهاي فرهنگي و تاريخي اصفهان......................31

3-2-1 اهداف كلان در باز زنده سازي بافت تاريخي .........31

3-2-2راهبردهای باززنده سازی...............................32

3-2-3 اهداف خرد..............................................32

3-3-3طرح مرمت شهری بافت مرکزتاریخی کرمانشاه.....35

3-3-1.طرح مسئله در شهر کرمانشاه.........................35

3-3-2. چارچوب نظری طرح....................................35

3-3-2-1 نظریه "کلیت رشد یابنده"-"کریستوفرالکساندر"............................................35

3-3-2-2 "نظریه ساماندهی استخوان بندی اصلی شهر"-"ادموند بیکن".............................35

3-3-2-3 نظریه ادراک بصری و سیمای شهری-"کوین لینچ"............................................35

3-3-3. نظریه و فرضیه پیشنهادی .............................36

3-3-4. انگاره کلی برنامه ریزی و طراحی شهری....................37

3-3-5.الگوهای پیشنهادی برای مداخله در بافت...................37

3-3-5-1الگوی رشد محورا براساس استخوان بندی اصلی شهر.37

3-3-5-2 الگو بر اساس تقسیمات کاربری...........................37

3-3-6 الگوهای مداخله.38

فصل چهارم:شناخت منطقه 12 بافت اطراف ميدان بهارستان..........................................40

4-1دوره های اصلی شکل گیری ،گسترش و تحولات کالبدی....41

4-2انقلاب مشروطه و تاثیر آن برروند تاریخی تحولات تهران...42

   3-4 بررسی،تشخیص و تعیین عناصر مهم و چگونگی تاثیر آنها بر روند تحولات کالبدی منطقه ...........42

4-5بررسیهای طبیعی و زیست محیطی..............................45

4-6 معضلات و مشکلات منطقه 12 .................................45

4-6-1 معضلات و سوانح طبیعی......................................45

4-6-2 معضلات زیست محیطی......................................46

4-6-3 فرسودگی بافت...............................................47

4-6-4 شبکه جمع آوری فاضلاب...................................47

4-6-5 مشکلات حرکت سواره پیاده...............................47

4-6-6 کمبود شدید فضاهای سبز و باز بویژه در مقیاس محله ای..........................................47

4-7 تحولات جمعیتی.............................................48

4-7 تحولات جمعیتی.............................................49

4-7-1 بعد خانوار.49

4-7-2 ساخت جنسی جمعیت..................................50

4-7-3ساخت سنی جمعیت.....................................50

4-4ساخت سنی جمعیتي........................................51

4-7-4 تحولات تراکم جمعیتی.................................51

4-7-5 مقایسه تراکم مسکونی و تراکم ناخالص جمعیت....51

4-7-6 مقایسه رشد طبیعی و مهاجرت .......................52

4-8 تحولات اقتصادی و اجتماعی جمعیت ....................52

4-8-1 اشتغال.....52

4-8-2 بار تکفل  ..53

4-8-3 وضع سواد و تحصیلات شاغلین ......................53

4-8-4 درآمد خانوار.............................................53

4-8-5 بررسی وضع سواد ......................................53

4-8-6 مسائل حاد و معضلات اجتماعی اقتصادی منطقه 53

4-9 ناحیه های شهرداری منطقه 12...........................54

4-10مطالعات کاربری ها در هر ناحیه..........................55

4-1-1نحوه قراارگیری میدان بهارستان در تقسیم بندی مشاور باوند.....................................58

4-11-1محدوده   ..58

4-11-2محله های مهم:      .......................................58

4-11-3عناصر عمده.............................................58

4-11-4عملکرد غالب............................................58

4-11-5محور ها و کانون های ارزشمند........................58

4-11-6توانها......59

4-11-7ضعف ها   ..59

4-12پتانسیل های میدان بهارستان به عنوان کانون ارزشمند کالبدی فضایی جمعی...................59

4-12-1موانع موفقیت...........................................60

4-12-2انواع موانع موجود.......................................60

فصل پنجم:دسته بندی بافتهای فرسوده پیرامون میدان بهارستان به لحاظ نوع فرسودگی و شیوه مداخله.........................................67

5-1 دسته بندی بافتهای اطراف میدان بهارستان به لحاظ نوع فرسودگی..............................................68

5-1-1 معیارهای کالبدی ارزیابی بافتها...68

5-1-2 معیارهای محتوایی ارزیابی بافتها.69

5-2 شناسایی و طبقه بندی محدوده بافت فرسوده تهران......................71

 5-2-1 شناسايي بلوك  هاي شهري با بيش از 20 درصد ساختمانهاي كم دوام كه سال اتمام بناي آنها قبل از سال 1364 بوده است.......................71

5-2-2 شناسايي بلوك هاي شهري با بيش از 20درصد قطعات تفكيكي مسكوني كمتر از 100مترمربع.71

5-2-3 شناسايي محدوده حوزه هاي شهري كه معابر آنها از نفوذ پذيري پاييني برخوردارند..............71

5-2-4 طبقه بندي بافت فرسوده در سه گروه..........................................71

5-3 فرسودگي بافت از لحاظ محتوايي......................................................71

5-4روشهاي مداخله مرمتي........................71

فهرست منابع و ماخذ...................................89

 

 

 

فهرست جداول:

 

1-2 جدول نظريه پردازان مرمت..................................17

2-2 جدول تجربيات جهاني مرمت شهري....................19

3- 1جدول کلی اقدامات مرمتی درمحورهای گردشگری اصفهان..........................................................33

3- 2جدول تطبیقی اقدامات مرمت شهری در چهار محور فرهنگی و تاریخی.......................................34

3-3 پروژه ها پیشنهادی مناطق ومحورهای مهم نیازمند عملیات اجرایی (برحسب الویت مداخله)............................................................................39

جدول 4-1 تحولات جمعيتي..........................................49

جدول4-2 بعد خانوار......................................................50

4-3ساخت جنسی جمعیت............................................50

4-4ساخت سنی جمعیت...............................................51

4-5 تحولات تراکم جمعیتی.........................................51

4-6مقایسه تراکم مسکونی و تراکم ناخالص جمعیت..52

 

 

 

 

 

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته معماری

تعداد مشاهده: 160 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: .pdf

تعداد صفحات: 120

حجم فایل:25,169 کیلوبایت

 قیمت: 42,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل