اسرار ممنوعه ی بازاریابی که فروش شما را چند برابر خواهند کرد

دسته بندي : مقالات و ترجمه ها » روانشناسی

انسان ھا از زمانی کھ بھ دنیا می آیند در حال بازاریابی و تجارت ھستند و این بخش، یکی از مھمترین بخشھای زندگی
آنھا محسوب میشود. از ھمان زمانی کھ کودکی یاد می گیرد در ازای گریھ کردن، از مادرش شیر دریافت کند و بھ نوعی
با او مبادلھ داشتھ باشد، بازاریابی انسانھا آغاز شده، تا زمانی کھ فرد در مصاحبھ ھای کاری یا مجلس خواستگاری
قابلیتھای خود را بھ بھترین نحو بھ نمایش میگذارد. امروزه داشتن علم روانشناسی فروش، برای کسانی کھ بھ ھرنوعی با
خرید و فروش درگیر ھستند، کاملا ضروری است. اگر در افزایش فروش خود(اینترنتی، یا بھ اشکال دیگر) دچار
مشکلات جدی شده اید و ھیچ راھی برای تجارت شما پاسخ نداده است، بھ شما باید بگوییم کھ این مقالھ، ارزشمندترین
چیزی است کھ از ابتدای تولد تا انتھای عمر خود، از بازاریابی فرا خواھید گرفت. در این مقالھ اسرار بسیار ممنوعھ و
سری را درمورد روانشناسی فروش و بازاریابی فرا خواھید گرفت. اسراری کھ ھریک بھ تنھایی میتوانند تمام تجارت
شما را، در ھر سطحی کھ ھست، ده برابر کند......بگذارید ھر آنچھ گفتیم را خلاصھ کنیم : آنچھ قرار است مطالعھ کنید،
ارزشمند ترین الماس، در میان الماسھای بخش ویژه قدرت نامحدود است. ما بھ شما قول میدھیم کھ قرار است
ارزشمندترین مقالھ جھان درمورد بازاریابی و روانشناسی فروش را تھیھ کنید. اگر داشتن این علم گرانبھا بھ بھترین
سطح کیفیتی برای شما مھم است، شاید بھترین پیشنھاد در تمام طول عمرتان این باشد کھ بھ ما اعتماد کنید زیرا این مقالھ
ارزشمندترین چیزی است کھ در تمام دنیا خواھید یافت... 

دسته بندی: مقالات و ترجمه ها » روانشناسی

تعداد مشاهده: 166 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: PDF

تعداد صفحات: 9

حجم فایل:523 کیلوبایت

 قیمت: 39,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل