فایل های دسته بندی رشته مدیریت - صفحه 1

تاثیر شبکه اجتماعی بر تعامل فرزندان و خانواده در دانشجویان

مبانی نظری فصل دوم: تاثیر شبکه اجتماعی بر تعامل فرزندان و خانواده در دانشجویان به همراه منابع

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان اداره آموزش و پرورش

مبانی نظری فصل دوم: بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان اداره آموزش و پرورش به همراه منابع

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه عملکرد خانواده و سرمایه‌های روانشناختی با استرس ادراک شده

مبانی نظری فصل دوم: بررسی رابطه عملکرد خانواده و سرمایه‌های روانشناختی با استرس ادراک شده به همراه منابع

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر امید به زندگی و بهز

مبانی نظری فصل دوم: مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی در بیماران ام اس به همراه منابع

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثر بخشی آموزش هوش اخلاقی برکنترل تکانه و تاب اوری درمانجویان وابسته به مواد

مبانی نظری فصل دوم: بررسی اثر بخشی آموزش هوش اخلاقی برکنترل تکانه و تاب اوری درمانجویان وابسته به مواد به همراه منابع

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه بین میزان علاقه مندی دانش آموزان دختر سال دوم (دوره دوم) متوسطه در ریاضی و پیشرفت آنها در این

مبانی نظری فصل دوم: رابطه بین میزان علاقه مندی دانش آموزان دختر سال دوم (دوره دوم) متوسطه در ریاضی و پیشرفت آنها در این درس ها به همراه منابع

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تأثیر تجربه برند بر رفتار شهروندی مشتری با نقش میانجی کیفیت ارتباط برند حاضر مشتریان

مبانی نظری فصل دوم:بررسی تأثیر تجربه برند بر رفتار شهروندی مشتری با نقش میانجی کیفیت ارتباط برند حاضر مشتریان به همراه منابع

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه هوش تجاری بر میزان فروش پرتفوی بیمه شبکه فروش بیمه آسیا

مبانی نظری فصل دوم:رابطه هوش تجاری بر میزان فروش پرتفوی بیمه شبکه فروش بیمه آسیا به همراه منابع

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین رعایت معیارهای اخلاقی توسط پرستاران با میزان رضایتمندی بیماران

مبانی نظری فصل دوم: بررسی رابطه بین رعایت معیارهای اخلاقی توسط پرستاران با میزان رضایتمندی بیماران به همراه منابع

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی